งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

               ๑) นายอำนวย  วิชัยรัตน์   ตำแหน่ง ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

            (๑) รวบรวมข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง        

                (๒) รวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                (๓) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

                (๔) กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

                (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

                (๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                (๗) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

                (๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                (๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฏิทินปฏิบัติงานงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  ประจำปี 2562


วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

งปม.

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน

-    -จัดทำสรุปข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 300

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

พฤศษาคม

- ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ภายในสำนักงาน และแผนกวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

 1000

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

-   นำข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา  เข้าใหม่ในปีการศึกษาเพิ่มเข้าในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

มิถุนายน

-    - จัดทำเว็ปไซต์แผนกวิชา ในแต่ละแผนก

 -

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

    - อบรมนักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

    - ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 

กรกฎาคม

- ประชุม ชี้แจง  ให้กับครูที่ปรึกษา  เพื่อควบคุมนักเรียน นักศึกษาให้เข้ากรอกข้อมูล ใน V-COP พร้อมกับวิเคราะห์ปัญหาที่นักศึกษาไม่เข้ากรอกข้อมูล  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

 -

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- นักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 -

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 -

 

สิงหาคม

-   เชื่อมข้อมูล เว็ปไซต์แผนกวิชา กับเว็ปไซต์วิทยาลัยฯ

 -

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

 -

 

 

-   นักศึกษาและครูที่ปรึกษาการกรอกข้อมูลในเว็ปไซต์ ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

-   ปรับปรุง เว็ปไซต์วิทยาลัยฯ  ให้เป็นปัจจุบัน

 -

 

กันยายน

- ตรวจสอบข้อมูล ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

งานศูนย์ข้อมูลฯ

 

- ประเมินผลการดำเนินงานงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยฯ  รอบ   เดือน

 -

 

ตุลาคม

- ปริ้นหน้าเว็บไซต์ สรุปข้อมูลเข้างานประกันคุณภาพฯ

งานศูนย์ข้อมูลฯ